Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze internet-website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie op het moment waarop het wordt ontvangen niet meer juist is of na verloop van tijd verouderd is. Homan Zonwering/Rolluiken is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-website.

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze internet-pagina mag zonder schriftelijke toestemming van Homan Zonwering/Rolluiken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of informatie kunnen worden gericht aan:

Homan Zonwering/Rolluiken
Zijtak WZ  7 
7833 BA  Nieuw-Amsterdam

tel 0591-554342

info@homan-zonwering.nl